សូដ្យូម (ប៉ូតាស្យូម) Isobutyl Xanthate (SIBX, PIBX)

សូដ្យូម (ប៉ូតាស្យូម) Isobutyl Xanthate (SIBX, PIBX)