ចំណីស្ពាន់ស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទី

ចំណីស្ពាន់ស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទី

  • ចំណីស្ពាន់ស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទី

    ចំណីស្ពាន់ស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទី

    ទង់ដែងស៊ុលហ្វាត pentahydrate គឺជាធាតុដានដែលជំរុញការលូតលាស់ សារធាតុទង់ដែងស៊ុលហ្វាតពណ៌ខៀវដែលមានមាតិកាខ្ពស់នៃទង់ដែងនៅក្នុងចំណីអាចធ្វើឱ្យរោមសត្វភ្លឺ និងបង្កើនល្បឿននៃការលូតលាស់។ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត pentahydrate នេះត្រូវបានម្សៅទង់ដែងពិសេសប្រើសម្រាប់ចំណី ដោយមានភាពបរិសុទ្ធលើសពី 98.5% ។