ប៉ូតាស្យូម (Iso) Amyl Xanthate (PAX)

ប៉ូតាស្យូម (Iso) Amyl Xanthate (PAX)