ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

HPMC (Hydroxypropyl Methyl Cellulose)

ស្ពាន់ស៊ុលហ្វាត

Dithiocarbamate ES (SN9#)

ប្រេងស្រល់ 50%

សូដ្យូម Diethyldithiocarbamate

សារធាតុ Xanthogenate

ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត